.

Langzamerhand gaan we het ‘gewone’ leven weer oppakken. De basisscholen zijn weer voorzichtig open, het wordt drukker op de weg en we kunnen weer naar de kapper! Maar ook laten de lange termijn-effecten van de crisis zich nu meer gevoelen. Vandaag meldde het CBS hogere aantallen faillissementen. Wie nu al wat langer op weinig of geen omzet teert, merkt dat de kas leeg raakt. Om kleinere ondernemers te ondersteunen komt het kabinet nu met het Klein Krediet Corona.

Klein Krediet Corona
Voor ondernemers met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000 stelt het kabinet een pot geld beschikbaar van ruim € 700 miljoen. Kleinere ondernemers kunnen binnenkort aankloppen bij hun bank voor een krediet tot maximaal een halve ton. Tot nu toe wogen de kosten voor het aanvragen van zo’n krediet vaak niet op tegen het voordeel ervan. Die drempel wordt met het Klein Krediet Corona verlaagd. De overheid staat voor 95% garant voor het krediet, dus banken lopen amper risico. Het krediet wordt voor maximaal vijf jaar verstrekt, tegen een rente van maximaal 5%. Om deel te kunnen nemen zijn er drie voorwaarden:

  • Uw jaaromzet moet ten minste € 50.000 zijn
  • Uw onderneming was voor de coronacrisis winstgevend
  • Uw onderneming staat al ten minste sinds 1 januari 2019 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben aangekondigd de leningen te zullen gaan verstrekken. Mogelijk komen er ook nog andere aanbieders.

De regeling wordt nog verder uitgewerkt en het is ook nog wachten op toestemming uit Brussel, want met de regeling is er sprake van staatssteun. Zodra er groen licht is voor de regeling, zullen we u dat melden.

Tegemoetkoming sierteelt
Vorige week meldden we u dat het loket voor een aanvraag voor de tegemoetkoming voor de sierteelt geopend is. Ook bij deze regeling was het wachten op groen licht uit Brussel voor goedkeuring van de regeling. De seinen staan inmiddels op groen, u kunt uw aanvraag via rvo.nl (klik hier) indienen.

De regeling staat open voor telers, veredelaars, groothandelaren en transporteurs in sierteeltproducten. Ook telers en groothandelaren uit de voedingstuinbouw kunnen zich voor deze tegemoetkoming melden, maar uitsluitend wanneer zij voor 75% of meer afhankelijk zijn van leveranties aan de horeca.

Voorwaarden
De regeling stelt als voorwaarden dat u in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

  • 30% minder omzet of brutowinst heeft
  • een bedrijf hebt met doorlopende productie, maar met weinig omzet
  • producten hebt die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken
  • te maken hebt met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet

Verder zijn er voorwaarden ten aanzien van uw personeel: u vraagt, net als bij de NOW, voor uw werknemers geen ontslag aan bij het UWV om bedrijfseconomische redenen, u houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst, de loonsom van uw onderneming blijft zoveel mogelijk gelijk en u betaalt het loon van de werknemers door. Dat geldt voor alle contractvormen.

Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt gekeken naar uw omzetverlies (telers, veredelaars, transporteurs) of uw margeverlies (groothandelaren) in de periode van 12 maart tot 11 juni, in vergelijking met het gemiddelde in dezelfde periode van 2017 tot en met 2019. Op de rekensom worden uw kostenbesparingen in deze periode in mindering gebracht. Ook baten uit andere steunmaatregelen, bijvoorbeeld de NOW of de TOGS, worden in mindering gebracht op het schadebedrag. De vergoeding is gemaximeerd op 70% van de uitkomst van de rekensom, en er gelden maxima per bedrijf.

Aanvragen moeten uiterlijk 4 juni worden ingediend.

Deze regeling vraagt meer rekenwerk dan de NOW. Natuurlijk helpen we u daarbij. Neemt u contact met ons op voor vragen of ondersteuning?

Tweede noodpakket op komst, met meer nadruk op economisch belang
Bij de aankondiging van de belangrijkste steunmaatregelen werd al beloofd: in mei bekijkt de regering of en op welke manier regelingen verlengd worden. Er komen steeds meer geluiden dát er verlenging komt, in ieder geval voor specifieke sectoren. Daarbij lijkt het verbod op ontslag, zoals die nu is opgenomen in de NOW-regeling, niet meer aan de orde. Dat verbod gold voor ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Ontslag via de rechter of door middel van een beëindigingsovereenkomst waren nog wel mogelijk.

Toch merken wij dat het verbod op ontslag bij veel werkgevers tot terughoudendheid leidt. Wij adviseren om op tijd in beweging te komen mocht het noodzakelijk zijn om uw personeelsbestand in te krimpen. Overleg met uw werknemers en wettelijke opzegtermijnen vragen de nodige tijd. We sparren er graag met u over.

Rabobank Coöperatief Fonds
Niet alleen ondernemingen, maar ook sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke initiatieven hebben het lastig in deze periode. De regionale Rabobank heeft een loket geopend waar verenigingen en stichtingen een aanvraag kunnen doen voor steun. De aanvraag moet samenhangen met de coronaproblematiek, bijvoorbeeld een evenement dat geen doorgang kan vinden of extra magazijnstellingen voor de voedselbank. Voorwaarde is verder dat uw vereniging of stichting een bankrekening heeft bij de Rabobank. Klik hier voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen? U weet ons te vinden.